Zásady zpracování osobních údajů

MTS Akademie; Aktualizováno: 1. ledna 2023

Úvodní informace

Vážení klienti a návštěvníci webu MTS Akademie,

ochrana vašich osobních údajů, jakožto fyzických osob, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zásady zpracování osobních údajů MTS Akademie mají za cíl vás informovat, jakým způsobem MTS Akademie/ Mgr. Zdeněk David (dále jen „Společnost“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává vaše osobní údaje (dále jen „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Společnost v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou:

 • Přihlašovací údaje do rezervačního systému (online kalendáře), e-shopu a členské zóny (přihlašovací jméno)
 • Fakturační údaje
 • Informace o vámi zakoupených službách
 • Kontaktní údaje (zejména bydliště, e-mailová adresa a tel. spojení)
 • IP adresa a cookies

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem údajů je Fyzická osoba Mgr. Zdeněk David, se sídlem U Jezera 2043/10, 155 00 Praha 13, IČO: 74776029, zapsaná v Živnostenském rejstříku od 17.2.2009, Č.j.: ŽIO/18210/2009/ZACH, Úřad městské části Praha 9.

Společnost určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje Společnosti naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“.

Jaké osobní údaje a za jakým účelem Společnost zpracovává?

Níže uvádíme, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem Společnost o klientech a návštěvnících webu zpracovává.

 • Osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, adresa)
  Tyto údaje Společnost zpracovává za účelem uzavření, sjednání a plnění kupní smlouvy a související komunikace, plnění zákonných povinností, vedení uživatelského účtu a evidence zakoupených produktů či služeb. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Údaje vztahující se ke kupní smlouvě s klientem (druh zakoupeného produktu či služby, doba trvání zakoupené služby, finanční a fakturační podmínky)
  Tyto údaje Společnost zpracovává za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
 • Údaje vztahující se k individuálním službám (jméno a příjmení, profese, věk, email, telefon, zkušenosti se cvičením, tělesné míry a naměřené hodnoty, zdravotní stav a předepsané léky, zdravotní problémy ovlivňující způsob nastavení osobních tréninků, informace o zranění či zdravotním postižení, relevantní zvyky (např. kouření či konzumace alkoholu)). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  Tyto údaje Společnost zpracovává pro účely plnění příslušné kupní smlouvy a vedení individuální služby.
 • Fotografie, audio a video záznamy z absolvování služeb Společnosti v podobě hmotné i digitalizované (nehmotné).
  Tyto materiály Společnost může měnit a používat (jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část) pro účely prezentace své práce na všech sociálních sítích, webových stránkách a veškerých propagačních materiálech (letáky, plakáty). Tyto materiály Společnost může archivovat a používat po neomezenou dobu nebo do odvolání souhlasu bez nároku na odměnu. Společnost je oprávněna poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií, audio a video záznamů jako svých autorských děl třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku).
 • Údaje pro marketingové účely (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, informace o již zakoupených produktech a službách, nároky na slevy a výhody)
  Tyto údaje Společnost zpracovává pro účely vedení uživatelského účtu, propagace a podpory prodeje a služeb; za účelem zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem organizátora a za účelem zasílání obchodních sdělení organizátora).
 • Údaje o návštěvách webových stránek MTS Akademie (IP adresy a cookies)
  Tyto údaje Společnost zpracovává za účelem evidence návštěv a vylepšení služeb a pro statistické a analytické účely. Více informací o cookies naleznete v kapitole „Co jsou to cookies“. Pokračováním v prohlížení webových stránek Společnosti MTS Akademie návštěvník webu automaticky souhlasí se zpracováním jeho IP adresy a cookies, tzn., že výslovný souhlas není třeba).
 • Finanční informace: Číslo platební karty, číslo bankovního účtu a bankovní údaje pro účely účetní evidence zakoupeného produktu nebo služby.

Z jakých zdrojů získává Společnost vaše osobní údaje?

Společnost získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od klientů nebo z návštěv webových stránek Společnosti.

Sdílí Společnost vaše osobní údaje s třetími stranami?

NE. Společnost nesdílí žádné vaše osobní údaje s žádnou třetí stranou.

Předává Společnost osobní údaje do zemí mimo EHP?

NE. Společnost nepředává žádné vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečené?

Společnost za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti vašich osobních údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Společnost udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho bude Společnost vaše osobní údaje uchovávat?

Společnost uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny na základě uděleného souhlasu, a to po dobu 10 let, nejdéle však do odvolání souhlasu. V případě odvolání souhlasu Společnost zpracovává za účelem účetní evidence pouze fakturační údaje a kupní smlouvu po dobu 10 let.

Jaká jsou vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva;
 • právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti, příp. zpracovatelů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů, především pokud již nejsou dále potřebné pro další zpracování; byl odvolán souhlas k jejich zpracování; bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování; byly zpracovány nezákonně; nebo musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud Společnost neověří jejich správnost; zpracování je protizákonné; je Společnost už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů pro účely uplatnění svých právních nároků nebo subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud Společnost neověří, zda oprávněné zájmy Společnosti převažují nad zájmy subjektu údajů;
 • právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů Společnosti. V případě vznesení vaší námitky proti dalšímu zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz, pokud se domníváte, že Společnost porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.
 • Na vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme vás o tom informovat.

Upozorňujeme, že případné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

V případě, že by se klient domníval, že organizátor provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat organizátora o vysvětlení, nebo požadovat, aby organizátor odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je organizátor povinen tuto informaci předat. Organizátor má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je ve vašem počítači prostřednictvím internetového prohlížeče (Internet Exporer, Firefox, Chrome atd.). Slouží k tomu, aby později, když se vrátíte na stejný web, prohlížeč poslal uloženou cookie zpět na server, a ten tak získal všechny informace, které si o vás předtím uložil.

K čemu slouží cookies?

Cookies umožňují odlišit jednotlivé návštěvníky webových stránek a uložit si o nich konkrétní údaje. V praxi se to projevuje například tak, že máte předvyplněné přihlašovací jméno do formuláře. Váš prohlížeč si je totiž pamatuje z vaší minulé návštěvy. Cookies vám tedy šetří čas a usnadňují přizpůsobení stránek vašim potřebám.

Cookies využívají také různé statistiky návštěvnosti webu a jiné měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, aktuální čas, odkud jste přišli, přes jaké klíčové slovo (např. po vyhledávání na Google). Tyto údaje pak na dalších stránkách načítají a doplňují, díky čemuž sledují uživatele. Z pohledu běžného návštěvníka o nic moc nejde, ale pro vlastníka stránek jde o důležitý zdroj informací, protože díky nim zjistí, zda se mu vyplácí investovat do marketingových kampaní nebo do SEO optimalizace webových stránek. Cookies využíváme především pro marketingové účely, sběr statistických údajů a analýzy návštěv webu, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google a Seznam. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst zde.

V čem pomáhají cookies Vám?

Jak již bylo řečeno, vám cookies šetří čas, protože se například nemusíte pořád dokola přihlašovat (tzv. autentizační cookie), kdykoliv byste se překlikli na další stránku na tom stejném webu (např. účet na e-shopu). Ale hrají důležitou roli i například při nákupu v internetových obchodech (e-shopech) – bez nich byste nevložili nic do košíku, resp. by to v něm nevydrželo, pokud byste nakupovali dál.

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech provozovny.

MTS Akademie
Mgr. Zdeněk David
Bellušova 1857/30, 155 00 Praha 13
e-mail: info@blog.mtsakademie.cz

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady Společnost rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Společnosti www.mtsakademie.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Ujišťujeme vás však, že nedojde k žádným změnám se zpětnou platností, a že nebudeme žádným způsobem měnit naše zásady, které se týkají nakládání s dříve získanými údaji.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku je podmínkou uzavření kupní smlouvy.