Všeobecné obchodní podmínky

Organizátor: MTS Akademie, Mgr. Zdeněk David, IČ: 747 76 029, se sídlem U Jezera 2043/10, 155 00 Praha 13 – Stodůlky; Aktualizováno: 1. ledna 2023

Všeobecné obchodní podmínky
pro pořádání sportovních kurzů, lekcí, akcí, školení a poskytování služeb osobního charakteru (dále jen služeb) prostřednictvím objednávek služeb umístěných na internetové adrese https://blog.mtsakademie.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě registrace do online kalendáře/ rezervačního systému a následných objednávek služeb uzavřené mezi organizátorem uvedeným výše v záhlaví (dále jako „organizátor”) a fyzickou osobou (dále jako „klient”) prostřednictvím webových stránek https://blog.mtsakademie.cz a online kalendáře/ rezervačního systému https://mtsakademie.inrs.cz/rs/ a práva a povinnosti vzniklé na základě objednávek služeb prostřednictvím internetového obchodu https://eshop.mtsakademie.cz.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od organizátora, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění všeobecných obchodních podmínek může organizátor měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných a obchodních podmínek.

2. Uživatelské účty

2.1. Nákup služeb MTS Akademie je možné provést dvěma způsoby. Buď přes online kalendář/ rezervační systém na adrese https://mtsakademie.inrs.cz/rs/ nebo přes e-shop na adrese https://eshop.mtsakademie.cz.

Všechny služby, které mají dopředu pevně daný termín (sportovní kurzy, skupinové lekce, školení…) se rezervují a kupují přes online kalendář/ rezervační systém.

Všechny služby, které se rezervují individuálně (individuální tréninky, výživové poradenství…) se kupují přes e-shop.

2.2. Na základě registrace klienta provedené na stránce online kalendáře/ rezervačního systému (https://mtsakademie.inrs.cz/rs/) může klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet Online Rezervací”) může klient provádět objednávání a rezervaci služeb pořádaných MTS Akademií.

Online kalendář/ rezervační systém NEUMOŽŇUJE provádět objednávání a rezervaci služeb bez předchozí registrace.

2.3. Na základě registrace klienta provedené na stránce MTS Akademie (https://blog.mtsakademie.cz/mts-prihlaseni/?action=register) může klient přistupovat do svého e-shop uživatelského rozhraní. Ze svého e-shop uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet MTS Akademie”) může klient provádět objednávání služeb v e-shopu MTS Akademie.

E-shop MTS Akademie UMOŽŇUJE provádět objednávání služeb i bez předchozí registrace.

2.4. Při registraci na stránce online kalendáře/ rezervačního systému či na stránce MTS Akademie je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou organizátorem považovány za správné.

2.5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.6. Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu jiným osobám.

2.7. Organizátor může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá nebo v případě, kdy klient poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek).

2.8. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení organizátora, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové stránky https://blog.mtsakademie.cz obsahují informace o rozsahu poskytovaných služeb, a to včetně uvedení ceny jednotlivých služeb. Prezentace služeb je informativního charakteru a organizátor není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a zůstávají v platnosti v době objednávky vybrané služby.

Tímto ustanovením není omezena možnost pořadatele sjednat s klientem objednávku za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Pro objednání služby může klient využít 2 způsoby: Online kalendář/ rezervační systém nebo E-shop.

Všechny služby, které mají dopředu pevně daný termín (sportovní kurzy, skupinové lekce, školení…) se rezervují a kupují přes online kalendář/ rezervační systém (https://mtsakademie.inrs.cz/rs/).

Všechny služby, které se rezervují individuálně (individuální tréninky, výživové poradenství…) se kupují přes e-shop (https://eshop.mtsakademie.cz).

3.2.1 Online kalendář/ rezervační systém

Klient se přihlásí do online kalendáře/ rezervačního systému https://mtsakademie.inrs.cz/rs/, kde si vybere službu, o kterou má zájem. Klikne na tlačítko „Rezervovat“ a dále pokračuje dle pokynů rezervačního systému:

3.2.1.1. Vyplní rezervační formulář

3.2.1.2. Zvolí způsob platby (bankovním převodem, z permanentky, on-line pomocí platební brány apod.)

3.2.1.3. Rezervace na vybranou službu (dále jako “objednávka”) je dokončena zaplacením vybrané služby. Údaje uvedené v objednávce jsou organizátorem považovány za správné. Organizátor neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v uživatelském účtu (dále jako „elektronická adresa klienta”).

3.2.1.4. Smluvní vztah mezi organizátorem a klientem vzniká doručením přijetí objednávky, jež je organizátorem zasláno klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta.

3.2.1.5. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.2.2. E-shop

Klient si v elektronickém obchodě MTS Akademie https://eshop.mtsakademie.cz vybere službu, o kterou má zájem a vloží ji do košíku. Jakmile vstoupí do košíku, pokračuje dle pokynů nákupního systému.

3.2.2.1. Vyplní fakturační údaje a e-mailovou adresu.

3.2.2.2. Zvolí způsob dopravy a platby (bankovním převodem, dobírkou, on-line pomocí PayPal platební brány apod.)

3.2.2.3. Smluvní vztah mezi organizátorem a klientem vzniká doručením přijetí objednávky, jež je organizátorem zasláno klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta.

3.2.2.4. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena služeb a platební podmínky

4.1. Cenu služeb dle objednávky může klient uhradit organizátorovi následujícími způsoby:

 • Bezhotovostně bankovním převodem na účet organizátora (online kalendář/ rezervační systém, e-shop).
 • Na dobírku (e-shop).
 • Bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému PayPal (e-shop).
 • Bezhotovostně převodem z účtu prostřednictvím platebního systému PayPal (e-shop).

4.2. Organizátor nepožaduje od klienta zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.2.1.2. a čl. 3.2.2.2. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služby předem.

4.3. V případě bezhotovostní platby je klient povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet organizátora.

4.4. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté organizátorem klientovi nelze vzájemně kombinovat.

4.5. Organizátor vystaví klientovi za platby prováděné na základě objednávek přes online kalendář/ rezervační systém daňový doklad – účtenku nebo fakturu. Účtenka je automaticky generována a je klientovi vystavena po uhrazení a spárování. Klient své účtenky nalezne ve svém uživatelském profilu pod záložkou “Účtenky”. Po předchozí dohodě může organizátor vystavit také fakturu a zaslat ji elektronickou poštou na elektronickou adresu klienta.

4.6. Na základě objednávek přes internetový obchod organizátor vystaví fakturu, kterou klientovi odešle spolu se zákaznickou kartou, permanentkou nebo voucherem na doručovací adresu, kterou klient uvedl v objednávce. Kopii faktury zašle organizátor klientovi elektronickou poštou na elektronickou adresu.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy je odvozeno od služby, která byla zakoupena a v jaké webovém rozhraní byl nákup služby proveden.

5.1. Nákup přes online kalendář/ rezervační systém

5.1.1. Od zakoupené skupinové lekce lze odstoupit do 14 dní od uhrazení platby za službu organizátorovi, ne však později než 24 hodin před jejím začátkem. Ve lhůtě kratší než 24 hodin před započetím objednávané služby již není možné od kupní smlouvy ze strany klienta odstoupit. Více informací naleznete v Pravidlech rezervačního systému.

Nicméně umožňujeme na sportovní lekci poslat místo sebe někoho jiného. V tom případě je důležité, abyste nás o této skutečnosti co nejdříve informovali písemně e-mailovou formou na lucie(zavináč)mtsakademie.cz.

5.1.2. Od zakoupeného sportovního kurzu lze odstoupit do 14 dní od uhrazení platby za službu organizátorovi, ne však později než 7 dní před jeho začátkem. Ve lhůtě kratší než 7 dní před dnem započetí objednávané služby již není možné od kupní smlouvy ze strany klienta odstoupit. Více informací naleznete v Pravidlech rezervačního systému.

Nicméně klient může zakoupený kurz prodat nebo převést na jinou osobu. V tom případě je důležité, abyste nás o této skutečnosti co nejdříve informovali písemně e-mailovou formou na lucie(zavináč)mtsakademie.cz.

5.1.3. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doručí klient organizátorovi poštou formou doporučeného dopisu na adresu provozovny MTS Akademie, Mgr. Zdeněk David, Bellušova 1857/30, 155 00 Praha 13 – Stodůlky. Součástí dopisu musí být účtenka nebo faktura, kterou klient obdržel s viditelným označením dne zakoupení služby.

Za rozhodný den 14denní lhůty před započetím objednávané služby je považován den odeslání doporučeného dopisu organizátorovi.

V případě odstoupení od kupní smlouvy a zvolené variantě vyplacení peněžních prostředků má organizátor 30 dnů na vrácení peněžních prostředků na bankovní účet uvedený v Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

5.2. Nákup přes internetový obchod (e-shop)

5.2.1. Od zakoupení služeb (výživové poradenství, individuální tréninky, dárkové vouchery) lze odstoupit do 14 dní od uhrazení platby za vybranou službu organizátorovi.

Ve stanovené lhůtě může klient požádat o vrácení částky na bankovní účet nebo o vystavení dárkového poukazu, který může darovat někomu jinému. V tom případě je důležité, abyste nás o této skutečnosti co nejdříve informovali písemně e-mailovou formou na lucie(zavináč)mtsakademie.cz.

5.2.2. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doručí klient organizátorovi poštou formou doporučeného dopisu na adresu provozovny MTS Akademie, Mgr. Zdeněk David, Bellušova 1857/30, 155 00 Praha 13 – Stodůlky. Součástí dopisu musí být účtenka nebo faktura, kterou klient obdržel s viditelným označením dne zakoupení služby.

Za rozhodný den 14denní lhůty před započetím objednávané služby je považován den odeslání doporučeného dopisu organizátorovi.

V případě odstoupení od kupní smlouvy a zvolené variantě vyplacení peněžních prostředků má organizátor 30 dnů na vrácení peněžních prostředků na bankovní účet uvedený v Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

6. Dodání služby

6.1. Služba je dodána prostřednictvím sportovní lekce, sportovního kurzu, výživového poradenství, akce či školení vedeném sportovním trenérem, instruktorem či školitelem v jasně daném rozsahu (datum/ hodina začátku a datum/ hodina konce), v pravidelném čase a místě komunikovaném při objednávce. Výživové poradenství a individuální tréninky se s klientem domlouvají individuálně dle jeho časových možností.

6.2. Organizátor nezodpovídá za tréninky, které jsou zrušeny nebo zkráceny z důvodu špatného počasí a klient nemá právo za ně požadovat finanční nebo jinou náhradu.

6.3. Organizátor si vyhrazuje právo v nutných případech upravovat datum či čas sportovních lekcí, kurzů, akcí či školení. Klient má při podstatné úpravě data či času začátku lekce, kurzu, akce či školení ze strany organizátora právo požadovat po organizátorovi odstoupení od kupní smlouvy.

6.4. Nevyužitá služba nebo její část není vratná v peněžních prostředcích, a to z jakýkoliv důvodů. Jedinou výjimkou je situace popsaná v čl. 5 Odstoupení od kupní smlouvy.

6.5. Nevyčerpané tréninky z různých sportovních kurzů (nejedná se o jednorázové 60minutové sportovní lekce) je možné za doby trvání kurzu nahrazovat v nahrazovací hodině, která je k tomu určena. Náhrady je možné čerpat i dopředu před plánovanou absencí.

6.6. Nevyčerpané lekce ze sportovních kurzů není z kapacitních důvodů možné nahrazovat po datu poslední lekce kurzu.

6.7. V případě delší absence z důvodu nemoci či zranění je možné aktuální sportovní kurz ukončit a zakoupit sportovní kurz nový. Klient kontaktuje organizátora elektronickou cestou (e-mailem) nejpozději do 2 týdnů od onemocnění a zároveň doloží potvrzení od lékaře. Na lékařském potvrzení musí být čitelné datum onemocnění či úrazu a předpokládaná délka neschopnosti cvičení. Klient obdrží od organizátora slevu za počet tréninků, který nemohl od data uvedeného v lékařské zprávě až do posledního data tréninku absolvovat, poníženou o administrativní poplatek 250 Kč. Sleva je poskytnuta formou dárkového poukazu, který je platný po dobu uvedenou na poukázce na jakoukoliv službu z nabídky organizátora. Dárkový voucher lze převést či darovat někomu jinému bez nutnosti oznámení této skutečnosti organizátorovi.

6.8. V případě absence delší než tři tréninky v kurzu, jejíž důvod není doložitelný osobní lékařskou zprávou, je možné požádat organizátora o individuální nabídku ceny nového/ jiného sportovního kurzu.

6.9. V obou výše jmenovaných případech se vždy jedná o zakoupení celého sportovního kurzu.

6.10. V obou výše jmenovaných případech je alternativně možné zakoupený kurz zdarma převést na jiného klienta, a to za předpokladu splnění těchto podmínek:

 1. Kondice náhradního klienta je odpovídající dané úrovni sportovního kurzu.
 2. S výměnou bude souhlasit celá skupina v již probíhajícím kurzu, do kterého by se měl náhradník zařadit.

Možnost převést se vztahuje pouze na zakoupený kurz. V případě účasti jiného klienta na jiném než zakoupeném kurzu, je nutno uhradit individuálně nabídnutou cenu celého nového sportovního kurzu.

6.11. Úhrada pouze části sportovního kurzu není možná z důvodu zachování koncepce návaznosti tréninků.

7. Reklamace služby

V případě nespokojenosti s úrovní služby je možné službu reklamovat, za současného uvedení důvodu reklamace a prokázání nesouladu s objednávkou.

Reklamace probíhá nejpozději do data konce sportovní lekce, sportovního kurzu či výživového poradenství písemnou komunikací doporučeným dopisem na adresu provozovny:
MTS Akademie, Mgr. Zdeněk David, Bellušova 1857/30, 155 00 Praha 13 – Stodůlky.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní. V případě kladného vyřízení reklamace jsou peněžní prostředky do 30 dní od zaslaného rozhodnutí o uznání reklamace vráceny na účet klienta.

Upozorňujeme, že vám nemůžeme garantovat dosáhnutí výsledků, které by měly nastat dodržováním stravovacího a/nebo tréninkového plánu, a to ani tehdy, pokud doporučení uvedená v těchto plánech dodržujete. Efekt plánů závisí na celé řadě okolností, které nejsme schopni ovlivnit.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

Organizátor je povinen zajistit odpovídající trenérské vedení, rozsah, čas a místo konání kurzu dle objednávky.

Organizátor je povinen dbát na kvalitu poskytované služby i profesní zdatnost osoby, která službu klientům poskytuje.

Klient bere na vědomí, že se všech služeb pořádaných MTS Akademií účastní na své vlastní nebezpečí.

Klient zasláním objednávky stvrzuje, že aktuální zdravotní stav odpovídám požadavkům a nárokům vybraného sportovního kurzu nebo sportovní lekce.

Organizátor nenese odpovědnost za škody na zdraví nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou v průběhu sportovních kurzů, sportovních lekcí nebo výživového poradenství.

Organizátor doporučuje klientovi před započetím vybraného kurzu nebo lekce absolvovat preventivní prohlídku u praktického nebo sportovního lékaře a mít uzavřeno úrazové pojištění.

Klient má povinnost informovat organizátora o jakékoliv změně svého zdravotního stavu a přizpůsobit jí intenzitu svého tréninku nebo další účast na kurzu.

Klient je povinen dodržovat pokyny trenéra.

K posouzení zdravotní připravenosti klienta slouží před zasláním objednávky mezinárodně uznávaný PARQ dotazník:

 • Řekl Vám někdy lékař, že máte problémy se srdcem, a že byste se měla věnovat pouze takovým pohybovým činnostem, které Vám doporučí?
 • Cítíte při pohybové aktivitě bolest na hrudníku?
 • Měla jste minulý měsíc bolesti na hrudníku i bez pohybové aktivity?
 • Ztrácíte rovnováhu z důvodu závratě nebo jste někdy ztratila vědomí?
 • Máte problémy s klouby nebo kostmi (například bolesti páteře, kolen, kyčlí) a stav se horší při provádění pohybové aktivity?
 • Předepisuje Vám lékař léky na krevní tlak nebo srdce?
 • Znáte nějaký jiný důvod, proč byste neměl(a) provádět pohybovou činnost? (pozn. pořadatele: astma, cukrovka, silná nadváha, vážný úraz v minulosti aj.)

Pokud na jednu či více otázek odpoví klient ANO, je povinen organizátorovi předložit potvrzení od lékaře o vhodnosti vykonávání vybraného sportovního kurzu, sportovní lekce nebo výživového poradenství.

Organizátor pořádá tréninky ve veřejných prostorách a prostranstvích a nenese odpovědnost za kvalitu a stav povrchu a míst, kde se tréninky konají.

Je vždy na osobním uvážení klienta, jak přizpůsobit rychlost a způsob prováděných cviků kvalitě a stavu povrchu či povětrnostním a klimatickým podmínkám.

Klient má povinnosti o vnímaných rizicích veřejných prostor nebo klimatických podmínek neprodleně informovat trenéra.

Klient má povinnost odkládat své osobní věci pouze na místo, které k tomu výslovně určil organizátor.

Organizátor je povinen přiměřeně zabezpečit odložené osobní věci klienta. Z odpovědnosti organizátora za škodu na věcech odložených a vnesených je vyloučena povinnost k náhradě škody vzniklé na penězích, platebních kartách, cenných papírech, listinách, ceninách a špercích.

Tréninku je zakázáno účastnit se pod vlivem alkoholu, návykových a jiných povzbuzujících látek.

9. Ochrana osobních údajů

10. Ostatní ustanovení

Pokud je klientovi 11-15 let, sportovní lekce nebo kurzu se zároveň musí účastnit i jeho zákonný zástupce nebo rodinný příslušník. V případě doprovodu rodinného příslušníka (ne zákonného zástupce) musí klient na každou sportovní lekci nebo kurz přinést vyplněný a podepsaný Souhlas zákonného zástupce, který je k dispozici na https://blog.mtsakademie.cz/dokumenty-ke-stazeni.

Pokud je klientovi 15-18 let, může se lekce nebo kurzu účastnit sám, ale před zahájením sportovní lekce nebo kurzu musí trenérovi odevzdat vyplněný a podepsaný Souhlas zákonného zástupce. Příslušné dokumenty si můžete stáhnout na https://blog.mtsakademie.cz/dokumenty-ke-stazeni.

11. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována organizátorem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Kontaktní údaje organizátora:

 • Adresa pro doručování: MTS Akademie, Mgr. Zdeněk David, Bellušova 1857/30, 155 00 Praha 13 – Stodůlky.
 • Adresa elektronické pošty: info@blog.mtsakademie.cz, telefon: +420 722 900 026.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce klienta a na adresu uvedenou na webové stránce organizátora.

Komunikace týkající se odstoupení od kupní smlouvy a reklamace probíhá výhradně poštou, a to doporučeně.

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA URČOVÁNÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ZMĚNY OBSAHU BEZ PŘEDEŠLÉHO UPOZORNĚNÍ. NAVŠTIVTE PROSÍM TUTO STRÁNKU VŽDY PŘI KAŽDÉM NÁKUPU.